حفظ اسلامپ بتن

روان کننده بتن چندین مدل مختلف دارد از جمه فوق روان کننده بتن و ابر روان کننده بتن و هر کدام از این موارد انواع مختلفی دارند از جمله پایه نفتالین و پایه کربوکسیلات که نوع کربوکسیلاتی آن مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد.

description

روان کننده بتن

نویسنده : بهار